فرآوری نمونه کانسنگ بوکسیت منطقه ساری (مازندران)

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان فارس
نویسنده على حیدرنیا
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده در این تحقیق امکان حذف سیلیس و آهن از نمونه بوکسیت منطقه ساری با استفاده از روش های کانه آرایی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آنالیز XRF میزان Al2O3، SiO2، Fe2O3 به ترتیب برابر 06/35، 49/20 و 72/19 تعیین شد. همچنین مدول نمونه برابر 71/1 بدست آمد. نتایج مطالعات XRD و کانی شناسی نشان داد که کانی های بوهمیت، هماتیت، کلسیت، کائولینیت و گوتیت، کانی های اصلی تشکیل دهنده نمونه می باشند. اندیس کار نمونه برابر 9/14 کیلووات ساعت بر تن بدست آمد. نتایج مطالعات کانی شناسی نشان داد که درجه آزادی ترکیب های رسی در محدوه ابعادی 37+44- میکرون، 40 - 60 و درجه آزادی کانی های آهن دار 60- 65 درصد برآورد می شود. جهت فرآوری و حذف ناخالصی ها آزمایشهای سیکلون، مغناطیسی، مایعات سنگین و لیچینگ بر روی نمونه انجام شد. در قسمت آزمایشهای فیزیکی، آزمایش سیکلون و مایعات سنگین نتیجه مناسبی در افزایش مدول در بر نداشت. نتایج حاصل از آزمایش مغناطیسی بر روی نمونه خام به منظور کاهش آهن مناسب نمی باشد و در بهترین حالت عیار آهن به 98/15 کاهش یافت. نتایج حاصل از آزمایش مغناطیسی بر روی نمونه های کلسینه در دماهای 600، 800 و 1000 درجه در مقایسه با آزمایش های انجام شده بر روی نمونه خام مناسب تر بوده و بازیابی آهن و آلومینیوم به بخش غیرمغناطیسی حاصل از آزمایش انجام شده در دمای 1000 درجه سانتی گراد به 80/36 و 43/61 رسید. نتایج حاصل از لیچینگ به منظور حذف سیلیس رضایتبخش بوده و در بهترین حالت 94/83 درصد از سیلیس وارد فاز محلول شده و مدول نیز در جامد باقی مانده، 26/5 بود. آزمایشهای لیچینگ به منظور حذف آهن نیز رضابتبخش بود، به گونه ای که در بهترین حالت 97/94 درصد آهن وارد فاز محلول شده و عیار آهن در جامد باقی مانده به 35/2 رسید. کلمات کلیدی:

کلید واژه ها: فارس