ورقه یکصد هزارم مهاباد

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات فلزی
استان آذربایجان غربى
نویسنده حمایت جمالى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

معرفى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

کنترل وبررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى ومناطق مستعد(از نظر کانى سازى , زون هاى دگرسانى و...... و در نهایت تهیه گزارش مربوطه بهمراه نقشه هاى نقاط نمونه بردارى ونواحى امید بخش

کلید واژه ها: آذربایجان غربى