بررسى و امکان سنجى استحصال طلا از کانسار خراپه (آذربایجان غربى)

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان آذربایجان غربى
نویسنده امیر رضا محمدى احمد امینی، سید عباس فاضلى، محسن محمدخانی
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده کانسار طلاى خراپه در شمال خاورى شهرستان پیرانشهر واقع شده است. طبق مطالعات انجام شده نمونه حاوى ppm 4/36 طلا ،13/91 نقره و 1/22 درصد مس است. طلا در این نمونه بیشتر به صورت آزاد است، لذا از روش ثقلى براى بازیابى آن استفاده شد. همچنین 6/96 درصد مس موجود در نمونه قابلیت انحلال در سیانور را دارد، بطورى که مصرف سیانور کانسنگ اولیه 17/5 کیلوگرم بر تن است. اما طبق نتایج لیچینگ تشخیصى 88/25 درصد مس موجود به صورت اکسیدى است که قابلیت انحلال در اسید دارد، لذا از پیش‌عمل‌آورى اسیدى جهت حذف مس اکسیدى استفاده شد. در پیش‌عمل‌آورى توسط اسید به روش همزنى مصرف اسید 49/3 کیلوگرم بر تن کانسنگ و دانه‌بندى بهینه 250- میکرون بدست آمد. در این شرایط بازیابى مس درحدود 79 درصد حاصل شد و مصرف سیانور از 17/5 به 4/2 کیلوگرم بر تن کانسنگ کاهش پیدا کرد. در روش ثقلى با استفاده از میز تاثیر دانه‌بندى‌ بر روى بازیابى طلا روند خاصى را تبعیت نکرد. اما به طور متوسط 63/85 درصد طلاى موجود در کانسنگ توسط میز قابل بازیابى است. دانه بندى بهینه براى بازیابى نقره،‌ مس،‌ سرب و روى 250- میکرون بدست آمد. دراین شرایط بازیابى این فلزات به ترتیب 35/9، 47/5 ، 58/6 و 37 درصد بدست آمد. بازیابى متوسط آرسنیک، آنتیموان و جیوه به کنسانتره به ترتیب 47، 30 و 60 درصد حاصل شد. استفاده همزمان از لیچینگ و میز در دانه‌بندى 250- موجب بازیابى طلا به مقدار 76/74 درصد شده است. این عمل علاوه بر افزایش بازیابى طلا از 63/87 درصد به 74/76 درصد موجب کاهش مصرف سیانور از 17/5 به 2/2 کیلوگرم بر تن مى‌شود. شرایط بهینه کلى براى سیانوراسیون باطله میز طبق ارزیابى بازدهى اقتصادى؛ دانه بندى 40 دقیقه خردایش(‌‌115=d80 میکرون)، غلظت سیانور 50/0 درصد، درصد جامد 40 درصد، pH نیز در حدود 11/2 و بدون مصرف نیترات سرب بدست آمد. در این شرایط پیش بینى شده است 55/±98 درصد طلا و 3/23±88 درصد نقره قابل بازیابى است و مصرف سیانور نیز 0/71±1/27 کیلوگرم برتن و بازدهى اقتصادى 2504±72676 بدست آمد.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى