بررسى‌هاى آزمایشگاهى فرآورى کانسار مس اکسیدى تازه‌کند

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان آذربایجان شرقی
نویسنده امیررضا محمدى ،سید عباس فاضلى فتح‌الله مصورى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده سنگ میزبان اندیس مس رسوبى تازه‌کند، ماسه سنگى-ماسه سنگ سیلتى خاکسترى است که در تناوب با لایه‌هاى قرمز رنگ در نواحى مختلف این منطقه قابل مشاهده است.کانیهاى اصلى این کانسنگ شامل کوارتز، کلسیت، آلبیت، کلینوکلر، ایلیت و بیوتیت همراه با قطعات آتشفشانى مى‌باشد. کانى سازى مس در نمونه کانسنگ فوق بیشتر به صورت مالاکیت، کالکوسیت، و کولیت مى‌باشد. طبق آنالیز جذب اتمى، نمونه اندیس مس اکسیدى تازه‌کند حاوى 2/23 درصد مس، ppm 13 نقره،‌ppm 118 نیکل و ppm 14 کبالت مى‌باشد. با توجه به این آنالیز تنها مس و نقره عیار اقتصادى جهت بازیابى دارند. طبق نتایج لیچینگ تشخیصى حدود 93 درصد مس موجود اکسیدى است که به روش همزنى در دانه‌بندى 80- مش(180 میکرون)،‌ درصد جامد 40 درصد، مقدار اسید اولیه 208 کیلوگرم بر تن و زمان 2 ساعت، تقریبا 5/91 درصد مس قابل بازیابى است. براى فرآورى این کانسنگ به روش فلوتاسیون از دو روش استفاده شد.در روش‌هاى سولفوراسیون و فلوتاسیون با آمیل زنتات حداکثر 64 درصد مس و 62 درصد نقره با حداکثر عیار 22 درصد مس و ppm 168 نقره قابل بازیابى است. در روش فلوتاسیون آمیل زنتات+HEX-1 نیز 64 تا 69 درصد مس و حدود 75 درصد نقره با عیار 26-22 درصد مس و ppm 250-191 نقره قابل بازیابى است.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى