مطالعات آزمایشگاهى مقدماتى لیچینگ کانسار مس اکسیده کهیاز و چاه‌ اشکفت

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
نویسنده امبررضا محمدى، سیدعباس فاضلى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۹

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده طبق مطالعات کانى شناسى(XRD) محدوده اکتشافى کهیاز و چاه اشکفت حاوى کانیهاى فلدسپار(آلبیت)، کوارتز، کلسیت، هماتیت، کانى‌هاى رسى هستند. کانى سازى مس در هر دو محدوده بیشتر به صورت مالاکیت است. محدوده اکتشافى کهیاز و چاه اشکفت به ترتیب حاوى 1/89 و 2/30 درصد مس مى‌باشد که از این مقدار به ترتیب براى دو محدوده 93 و 84 در اسید در شرایط معمول لیچینگ همزنى و مخزنى به راحتى حل مى‌شوند. همچنین به ترتیب 4 و 15 درصد مس موجود در نمونه‌اى کهیاز و چاه اشکفت در محیط اکسنده و زمان طولانى تنها بوسیله هیپ لیچینگ قابل بازیابى است. مصرف اسید سولفوریک در صورت استفاده از روش سمنتاسیون براى نمونه کهیاز و چاه اشکفت به ترتیب به ازاى یک تن ماده معدنى حدود 80 و 243 کیلو و در صورت استفاده از روش استخراج حلالى-الکترووینیگ این مقادیر به ترتیب 53 و 213 گیلوگرم خواهد بود. با توجه به نتایج قابلیت انحلال در صورت بالا بودن ذخیره بهترین روش لیچینگ براى این دو محدوه هیپ لیچینگ خواهد بود. اما بنا به ملاحظاتى روش وت لیچینگ نیز براى این دو محدوده قابل استفاده است. در لیچینگ مخزنى در دانه‌بندى زیر 10 میلیمتر طى هفت روز بازیابى مس براى دو محدوده اکتشافى کهیاز و چاه اشکفت به ترتیب 88 و 82 درصد قابل پیش‌بینى است. در روش هیپ لیچینگ حداکثر بازیابى براى دو محدوده اکتشافى کهیاز و چاه اشکفت مطابق با مقادیر آزمایش قابلیت انحلال خواهد بود. اما جهت بررسى پارامترهاى عملیاتى و شبیه سازى هیپ لیچینگ نیاز به آزمایش‌هاى ستونى است. وجود کربنات زیاد،‌ رس، و تولید نرمه در اثر متاشى شدن دانه‌هاى درشت استفاده از روش اسید کیورینگ قبل از هیپ لیچینگ را الزامى مى‌سازد.

کلید واژه ها: سایر موارد