بررسى و امکان سنجى فرآورى دیاتومیت ممقان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده امیر رضا محمدى- سید عباس فاضلى
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۸۸

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده طبق مطالعات قبلى ذخیره قطعى این کانسار با عیار بیش از 10 درصد دیاتومیت 598 هزار تن تخمین زده شده است. عیار متوسط آن نیز 39/6 درصد تعیین شده است. همچنین میانگین نسبت باطله‌بردارى به ماده معدنى در بهترین قسمت 70 تن باطله‌بردارى به ازاى یک تن دیاتومیت مى‌باشد. ضخامت متوسط عدسى‌هاى دیاتومیتى نیز در افق‌هاى مختلف از 0/43 تا 37/1 متر متغیر است. افق‌هاى دیاتومیتى از نظر ترکیب یکنواخت نبوده و دیاتومیت در داخل آنها بصورت عدسى‌هاى کوچکترى تشکیل گردیده و بقیه قسمت لایه از توف و رس‌هاى سفید رنگ تشکیل یافته است که کاملا مشابه دیاتومیت بوده و ممکن است به اشتباه دیاتومیت تلقى شود. جمع‌بندى نتایج مطالعات گذشته خواص سنجى و فرآورى در مورد این کانسار نیز نشان داده است که امکان پرعیار سازى آن به روش‌هاى مختلف امکان پذیر نبوده و قابلیت کاربرد به عنوان کمک فیلتر را ندارد. طبق مطالعات انجام شده در این تحقیق کانسار دیاتومیت ممقان حاوى 81 درصد SiO2 ، 5 درصد Al2O3 ، 1/78 درصد CaO، 1/58 درصد Fe2O3 و 1/47 درصد Cl(معادل 4 درصد هالیت) است. با توجه به این آنالیز دیاتومیت ممقان مناسب براى فیلتراسیون، عایق‌هاى حرارتى و پرکننده نیست. نتایج مطالعات XRD نشان مى‌دهد که نمونه حاوى فاز آمورف، فلدسپار(آنورتیت)(%26)، کوارتز(% 8)، کریستوبالیت( % 20)، اپال نوع A ( % 40)(دیاتومه) و هالیت( % 4) مى‌باشد.. این مقدار دیاتومه مطابق با مقدار متوسط بدست آمده از مطالعات اکتشاف کانسار فوق مى‌باشد. طبق آزمایشات خواص سنجى رطوبت نمونه(%), 86/1وزن مخصوص ظاهرى(g/cm3), 0/47, وزن مخصوص واقعى(g/cm3), 2/21, وزن مخصوص کیک تر(g/cm3), 0/86 و نفوذپذیرى(μm2)؛ 0/001 است. با توجه به این مطالعات دیاتومیت ممقان قابلیت کاربرد در فیلتراسیون را ندارد. اسکراب-طبقه‌بندى، اسید شوئى،‌ کلسیناسیون ساده و ترکیبى از آنها محصول مناسب براى فیلتراسیون را به وجود نیاورد. آزمایش کلسیناسیون گدازشى نشان داد بهترین نتیجه در درصد کربنات سدیم 5 درصد، دماى 900 درجه و زمان کلسیناسیون 1 ساعت حاصل شد. طى این عمل نفوذپذیرى از 0/001 به 0/042 افزایش مى‌یابد. این محصول تنها محصول قابل کاربرد جهت فیلتراسیون است. با این وجود مقدار نفوذپذیرى حاصل 10 تا 100 برابر کمتر از محصولات مشابه موجود در بازار است. با توجه به این شواهد و قرائن پیشنهاد مى‌شود کار تحقیقاتى بیشتر و ساخت پایلوت براى فرآورى این کانسار انجام نگیرد.

کلید واژه ها: سایر موارد