ورقه یکصد هزارم چادرملو

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات فلزی
استان سایر موارد
نویسنده حمایت جمالى با همکارى مهرى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

معرفى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

کنترل وبررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى ومناطق مستعد(از نظر کانى سازى , زون هاى دگرسانى و...... و در نهایت تهیه گزارش مربوطه بهمراه نقشه هاى نقاط نمونه بردارى ونواحى امید بخش- گزارش در دست تهیه است  

کلید واژه ها: سایر موارد