فرآورى کانسار مونازیت مروست در مقیاس نیمه‌صنعتی به منظور تهیه محصول پرعیار براى استحصال هیدرومتالورژیکى عناصر نادر خاکى از آن

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان یزد
نویسنده امیررضا محمدى محسن محمد‌خانی احمد امینى - سید عباس فاضلى
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۹۳

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده محدوده مونازیت مروست در جنوب استان یزد ودر 35 کیلومترى جنوب - جنوب غربی بخش مروست و 16 کیلومترى غرب-جنوب غربی آباد‌ى‌هاى ترکان و هرابرجان واقع است. طبق مطالعات مقدماتى پیشین بازیابى عناصر نادر خاکى از این کانسنگ امیدوارکننده به نظر مى‌رسید. به همین خاطر جهت بررسى تکمیلى جدایش به روش فیزیکى و استحصال عناصر نادر خاکى از محصول پرعیار نمونه‌اى معرف به وزن حدود 10 تن از کانسار فوق تهیه شد. بخش 14+ مش(4/1 میلیمتر) این نمونه با سرند حذف شده و سپس بخش زیر 14 مش(1/4 میلیمتر) آن به روش‌هاى ثقلى-طبقه‌بندى-مغناطیسى پرعیار گردید. نمونه اولیه برداشت شده حاوى ppm 127 اکسید عناصر نادر خاکى بوده که به روش‌هاى ذکر شده عیار آن تا 41/5 درصد REO افزایش یافت. بازیابى کلى عناصر نادر خاکى در محصول پرعیار مونازیت نیز 41/6 بدست آمد.

کلید واژه ها: یزد