فرآورى کانسار فسفات رسوبى موندون به روش شیمیایى و کاربرد مستقیم آن

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان کهکیلوییه
نویسنده امیررضا محمدى ، سید عباس فاضلى علیرضا رئیسى
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۵

خلاصه توضیحات

--

توضیحات

چکیده کانسار موندون در جنوب غرب ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد در شمال شرق شهر دهدشت و در محدوده بین سرفاریاب و شیخ هابیل واقع شده است. طبق مطالعات شناسایى نمونه کانسنگ فسفات موندون حاوى کانیهاى فلوروآپاتیت(فرانکولیت) (60/5 درصد) کلسیت( 24 درصد) کوارتز(7/5 درصد)، گلوکونیت(2 درصد)، ایلیت(2 درصد)، گوتیت(2 درصد) و مواد آلى(2 درصد) بوده که که در سطح اطمینان 95 درصد داراى 0/73±23/51 P2O5 و 0/99±47/14 CaO با نسبت 0/09±2/01 = CaO/P2O5 مى‌باشد. کانى فسفات در این نمونه فلوروآپاتیت (فرانکولیت) است و حاوى 64/38 درصد P2O5، 64/55 CaO، 3/33 درصد F و 4/55 درصد CO2 مى‌باشد. نتایج آزمایشهاى لیچینگ توسط اسید استیک نشان داد نمونه جهت انحلال نیاز به 380 گرم اسید استیک بر کیلوگرم نمونه دارد و شرایط بهینه لیچینگ عبارت است از: دانه بندى 355- میکرون، نسبت جامد به محلول مساوى یا کمتر از 3:1، زمان لیچینگ یک ساعت. در این شرایط محصول بدست آمده حاوى 31/12 درصد P2O5 و 46/27 درصد CaO با نسبت 1/48 CaO/P2O5= مى‌باشد. نتایج آزمایش بازسازى اسید استیک توسط اسید سولفوریک نشان داد که با به کارگیرى 95 درصد مقدار استکیومترى اسید سولفوریک لازم طى زمان 20 دقیقه حدود 95 درصد کلسیم موجود در محلول به صورت ژیپس با قابلیت فیلتر پذیرى بالا رسوب مى‌کند. به ازاى یک تن کانسنگ 321/5 کیلو ژیپس قابل بازیابى است. ژیپس بدست آمده خلوص بالایى داشته و بعنوان ژیپس دارویى و خوراکى قابل کاربرد مى‌باشد. آزمایشهاى کلسیناسیون نشان داد شرایط بهینه براى کلسیناسیون عبارت است از: دانه بندى هیدراسیون زیر یک میلیمتر، دماى تکلیس 950 درجه سانتیگراد ، زمان تکلیس 60 دقیقه و نرمه گیرى زیر 75 میکرون. در این شرایط عیار P2O5 محصول 31/12 درصد با بازیابى کلى 81/5 درصد بدست مى‌آید. آزمایشهاى قابلیت انحلال در اسید سیتریک 2 درصد، اسید فورمیک 2 درصد و محلول سیترات آمونیوم خنثى نشان داد که در محلولهاى فوق به ترتیب 31/32، 39/12 و 12/55 درصد P2O5 موجود قابل حل مى‌باشد. با توجه به مطابقت با اکثر قوانین و مقررات موجود جهت کاربرد مستقیم سنگ فسفات، کانسنگ موندون پتانسیل بالایى جهت کاربرد مستقیم دارد.

کلید واژه ها: کهکیلوییه