ورقه یکصد هزارم کلیبر

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات فلزی
استان سایر موارد
نویسنده حمایت جمالى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

معرفى نواحى امید بخش معدنى

توضیحات

کنترل وبررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى ومناطق مستعد(از نظر کانى سازى , زون هاى دگرسانى و...... و در نهایت تهیه گزارش مربوطه بهمراه نقشه هاى نقاط نمونه بردارى ونواحى امید بخش - گزارش زمین شناسى اقتصادى در دست تهیه

کلید واژه ها: سایر موارد