فسفات گزستان

نوع گزارش تهیه نقشه
گروه اکتشافات فلزی
استان سایر موارد
نویسنده حمایت جمالى با همکارى درى سپهرى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

تهیه نقشه زمین شناسى –معدنى وحفارى

توضیحات

تهیه نقشه 1:1000 برداشت ترانشه ها در مقیاس 1:200 حفر تعداد 8 حلقه چاه وبرداشت آنها در مقیاس 1:200 نمونه بردارى از مخزن هاى حفارى وترانشه هاى تخمین ذخیره وتهیه گزارش نهایى تحت عنوان گزارش اکتشافات نیمه تفصیلى کانسار گزستان همراه با نقشه هاى مربوطه کامپیوترى شده

کلید واژه ها: سایر موارد