گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی رودخانه های کل و شور خورجل

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان هرمزگان
نویسنده بهنام پاشازاده
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

این گزارش مربوط به شناسایی دقیق رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی رودخانه های شرق و غرب بندر عباس می باشد و هدف اصلی شناسایی تیپ رسوبی رودخانه ها و بررسی منابع آلودگی آب های سطحی در منطقه بندرعباس بود.

کلید واژه ها: هرمزگان