بافق

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات فلزی
استان یزد
نویسنده آقاى مهندس درى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

معرفى نواحى امیدبخش

توضیحات

گزارش در دست تهیه مى باشد.

کلید واژه ها: یزد