،استفاده از نرم افزار ComMIT در پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جاسک، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال اول، شماره پیاپی ۲، تابستان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان هرمزگان
نویسنده علیرضا صالحی پورمیلانی
ناشر تحلیل فضایی علمی پژوهشی مخاطرات محیطی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

استفاده از نرم افزار ComMIT در پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جاسک، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، سال اول، شماره پیاپی 2، تابستان

کلید واژه ها: هرمزگان