مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای مهندس وحدتی دانشمند.

نوع گزارش زمین لرزه
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده فرهاد وحدتی دانشمند
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای مهندس وحدتی دانشمند.

توضیحات

  بررسی های زمین شناسی و سنگ شناسی ناحیه دخان ( 75 کیلومتر غرب ساوه ) - پایان نامه کارشناسی ارشد - 1354 . بررسی های زمین شناسی و سنگ شناسی ناحیه دخان ( 75 کیلومتر غرب ساوه ) - پایان نامه کارشناسی ارشد - 1354 . همکاری و مشارکت در تهیه نقشه و گزارش محرمانه کوارترنیت (سلیس ) برای مس سرچشمه (چهارگوش رفسنجان ) - 1355- داخلی . بررسی نهسته های ژوراسیک بالایی - نئوکومین زیرین در مقطع چینه شناسی سفید ریز ( چهارگوش ساری) - 1361- داخلی . یافته های جدید درباره مرز بالایی سازند الیکا و معرفی نهشته های پالند (چهارگوش ساری) - 1361 - داخلی . گزارش کوهزایی و تغییرات زاویه سترس ها در ایران ( روشن جدید با استفاده از نوعی فیلتر پولاریزه ) - 1362- داخلی . گزارش زمین شناسی نیمه غربی چهارگوش 250000: 1 ساری - 1363 - داخلی . گزارش زمین شناسی ورقه 250000: 1 خوسف - 1363 - داخلی . بررسی نهشته های سازند نای بند در کوه سه گوش (بافق) - 1363 - داخلی . شرحی راجع به زئولیت های جنوب کوه طلحه ( چهارگوش کوه گوگرد ) - 1365- داخلی . شرحی راجع به خرچنگ های سازند قم (چهارگوش گوگرد ) - 1365 - داخلی . بررسی موقعیت چینه شناسی سولفات استرنسیم در کوه طلحه ( چهارگوش کوه گوگرد) - 1366- داخلی . گزارش زئولیت جنوب شرق سمنان - 1367 - داخلی . شرحی راجع به گوگرد دلازیان - 1367 - داخلی . اوردوسین - سیلیورین در محدوده ورقه 100000: 1 زرند - گزارش داخلی - 1370 . نهشته های هم ارز سازند میلا در ورقه 100000: 1 زرند - داخلی - 1370 - ( چاپ شده در شماره 3 فصلنامه علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور - 1371 ) شرحی بر سری های مراد ، ریزد و دزو در ناحیه شمال یزدان آباد - داخلی - 1371 - ( چاپ شده در شماره 8 فصلنامه علوم زمین شناسی کشور - 1372 ) . گزارش زمین شناسی ورقه 100000: 1 زرند ( کرمان) - 1374- داخلی . گزارش زمین شناسی ورقه 100000: 1 داوران ( کرمان) - 1374 - داخلی . انتشار مقاله در بولتن خارجی ( چاپ بلژیک - بزبان انگلیسی ) - با مشارکت استاد راهنمای فوق لیسانس (دکتر اسد ایران پناه ) - 1986 (Interdependance Between Sub - Recent Continental Alkaline Volcanism and Tectonism-A Case Study .) ارائه و چاپ خلاصه مقاله در بیست و هشتمین کنگره بین المللی زمین شناسی - واشنگتن - 1989 و معرفی روش جدید و با استفاده از فیلتر پولاریزه ( Interdependance Between Stratigraphy And Lineaments In Iran ) شرکت در سی امین کنگره بین المللی زمین شناسی - پکن - 1996 چاپ خلاصه مقاله درسی و یکمین کنگره بین المللی زمین شناسی در برزیل - 2000 ( North Central Iran Salt Diapirs)