گزارش نقشه ژئومورفولوژی۱:۱۰۰۰۰۰ساری

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان مازندران
نویسنده بابک نجفی ها
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

این گزارش مربوط به نقشه ژئومورفولوزی 1:100000شهر ساری و اطراف آن میباشد که با هدف شناسای عوارض ژئومورفولوژی بوده که در سال 1389به چاپ رسیده است.

کلید واژه ها: مازندران