خواجه

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات فلزی
استان سایر موارد
نویسنده آقاى مهندس درى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

معرفى نواحى امیدبخش

توضیحات

گزارش در دست تهیه مى باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد