بررسی پرتوزایی طبیعی درنمئنه های آب و خاک شهرستان اشکذر

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان یزد
نویسنده راضیه موسوی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

برای ارزیابی مواد پرتوزای طبیعی در شهرستان اشکذر،تعداد20 نمونه آب و22 نمونه خاک از منطقه مورد مطالعه برداشت گردید.

توضیحات

شهرستان صدوق(اشکذر) به وسعت 5486 کیلومتر مربع ، در فاصله 20 کیلومتری شمال غربی استان یزد، قرار دارد. و شامل بخش های مرکزی،خضرآباد و ندوشن و می باشد. از لحاظ زمین­ساختاری بخشی از زون ساختاری ایران مرکزی  می باشد. و از نظر سنگ شناسی و چینه شناسی  از قدیمی ترین تشکیلات مربوط به کامبرین و اینفرا کامبرین تا جدید ترین رسوبات عهد حاضر در آن وجود دارد. برای ارزیابی مواد پرتوزای طبیعی در شهرستان  اشکذر،تعداد20 نمونه آب و22 نمونه خاک از منطقه مورد مطالعه برداشت گردید. برای انجام کار نمونه برداری و کلیه مراحل کار، از دستورالعمل آژانس بین المللی انرژی اتمی استفاده شده است. با توجه به بررسی های انجام شده در بخش های مختلف شهرستان اشکذر و جمع بندی کلیه مطالعات انجام شده، میزان پرتوزایی ذرات آلفا، بتا و همچنین  فعالیت اورانیوم کل و رادیوم- 226 نمونه های آب و مقایسه آن با استاندارد (2012 USEPA-) نشان می دهد که  تقریبا پرتوزایی رادیونوکلئید های ذکر شده برای تمامی نمونه ها  کمتر از حد استاندارد می باشد. آزمون میانگین جامعه مورد نظر ( نمونه های خاک از بخش مرکزی اشکذر ،ندوشن، خضراباد) برای میانگین فعالیت ویژه پتاسیم نشان داد که این مقدار از مقدار میانگین فعالیت تعریف شده درجهان بیشتر و از مقدار میانگین فعالیت تعریف شده در ایران کمتر است. برای همه نمونه ها، فعالیت ویژه رادیوم در بخش مرکزی اشکذر و خضرآباد بالاتر از میانگین مقدار تعریف شده در ایران است. همچنین برای همه نمونه ها، فعالیت ویژه رادیوم در بخش اشکذر و ندوشن پایین تراز میانگین مقدار تعریف شده در جهان است. فعالیت ویژه توریوم برای 32% از نمونه ها در بخش مرکزی اشکذر و 60% از نمونه ها در بخش ندوشن از میانگین مقدار تعریف شده در ایران بالاترو از مقدار میانگین تعریف شده در جهان کمتر است. به طور کلی با توجه به عوامل پرتوشناختی،در منطقه مورد مطالعه هیچ گونه خطر پرتوزایی دیده نشده است.

کلید واژه ها: یزد