کامیاران

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات فلزی
استان سایر موارد
نویسنده آقاى مهندس درى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

معرفى نواحى امیدبخش

توضیحات

گزارش در دست چاپ است.

کلید واژه ها: سایر موارد