مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای دکتر محمد حسن خلقی

نوع گزارش زمین لرزه
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده محمد حسن خلقی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

مجموعه گزارش ها

توضیحات

بررسی زمین شناسی ناحیه شبلی ( تبریز ) ، پایان نامه لیسانس ، دانشکده علوم ، دانشگاه تبریز ، 1354 . اکتشافات و پی جویی کانسارهای مس استان کرمان ، جیرفت ، شرکت ملی صنایع مس ایران ، 1357 . چند دگرگونی در سرزمین الیگودرز (گلپایگان) و مسئله کوهزایی هر سینین در امتداد لبه قاره ی پرتکاپوی ایران مرکزی ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ] P (55) 240/551[ ، 1360 . زمین شناسی ناحیه فریمان - ژرف و مروری بر سنگ های دگرگون شده قسمت هایی از شمال خاوری ایران ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ] P (55) 551[ ، 1362 . نهشته های ترباس بالا و ژوراسیک در ناحیه لکان (گلپایگان ) ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ] Kh (55) 761/551 [ ، 1363 . گزارش زمین شناسی نقشه خوسف ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ] VA (55) 8/550 [ ، 1364 . گزارش مقدماتی از گرافیت های یافت شده در نیمه جنوبی ورقه ورچه ، ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ] Kh (55) 503[ ، 1364 . ترجمه شرح نقشه زمین شناسی چهارگوش گلپایگان ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ] Kh (55) 5508[ ، 1365 . گزارش زمین شناسی نواحی شمالی ورقه های تربت حیدریه و دولت ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ] Kh (55) 55008[ ، 1365 . نهشته های پرکامبرین بسین - پالئوزوئیک پیشین در ناحیه شاهین دژ ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ] Kh (55) 55107[ ، 1368 . متامورفیسم ، پلوئونیسم و اسزاتیگرافی شرق صائین دژ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم ، دانشگاه تهران ، 1370 . نهشته های ژوراسیک - کرشاسه پایین در ناحیه دولت آباد و تربت حیدریه ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ] Kh (55) 7/551[ ، 1371 . زئولیت ها و کانسارهای آن در ایران ، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور ، 1369 . ژئوشیمی ، پترولوژی ، ژنزو و تعیین سن مطلق توده نفوذی آق دره ( شمال باختر تکاب ) شمال باختر ایران ، سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران ، شیراز ، 1378 . ارائه چاپ خلاصه مقاله در کمیته ملی زمین شناسان آذربایجان ، باکو ، جمهوری آذربایجان ، 1999 . ( Geochemistry , Petrology , Geodynamics and Radiometric age of the Pichaychi Batholith " North Takab " in the North - West Iran ) ارائه و چاپ خلاصه مقاله در سی و یکمین کنگره بین المللی زمین شناسی ، برزیل ، 2000 (Geochemistry , Petrology , Geodynamics and Radiometric age of the Pichaychi Batholith " North Takab " in the North - West Iran) بررسی پژولوژی ، ژئو شیمایی و تعیین سن توده های نفوذی شمال باختر ایران ( تکاب - شاهین دژ ) ، پایان نامه دکتری ، انستیتو زمین شناسی آکادمی علوم آذربایجان ، باکو ، جمهوری آذربایجان ، 1379 .