گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ بولاغی نو

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان خراسان شمالى
نویسنده حمید رضا مصفی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه حاضر به دلیل ویژگی های خاص زمین شناسی جهت تهیه برگزیده شده زیرا دارای شرایط ویژه و جالب توجهی است به شکلی که علیرغم وسعت ناچیز ، واحد های سنگی مربوط به قلمروهای ساختاری - رسوبی متمایزی چون البرز و ایران مرکزی، دارای رخنمون هستند. کهن ترین سنگ های منطقه به سن کامبرین پیشین بوده و مربوط به سازند باروت می باشند. پس از این، واحد های سنگ چینه ای دیگری از دوران پارینه زیستی شامل سازند های میلا، نیور، پادها، خوش ییلاق و مبارک با رخنمون های گسترده ای از نهشته های کربناته و آواری با تداخل هائی از سنگ های آذرین و آتشفشانی دیده می شوند. تماس این واحد ها با یکدیگر عمدتا تکتونیکی و به هم ریخته است. سنگ های دوران میانه زیستی در قالب سازند های معروف ژوراسیک یعنی شمشک، دلیچای و لار بخش قابل توجهی از وسعت منطقه را به خود اختصاص داده اند. این واحدها تماس و گذر نسبتا" سالمی با یکدیگر دارند. از دوران نوزیستی سنگ های آهکی و مارنی ائوسن و نهشته های قاره ای و سنگ های آتشفشانی میوسن سهمی از رخنمون ها را به خود اختصاص داده اند. نهایتا" واحد های کواترنری مانند اغلب مناطق، با عوارضی چون پادگانه های آبرفتی کهن و جوان، آبرفت های رودخانه ای و مصالح مخروط افکنه ای و واریزه ای مشخص می گردد.

کلید واژه ها: خراسان شمالى