گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ رودبار

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان گیلان
نویسنده هیراد ندیم
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

نقشه زمین شناسی یک بیست و پنج هزارم رودبار در بخش خاوری نقشه 1:100000 رودبار با مختصات "30، َ52، ْ36 تا َ45 ،ْ36 عرض شمالی و َ30، ْ49 تا "30، َ22، ْ49 طول خاوری در حدود 60 کیلومتری جنوب شهرستان رشت در پهنه ساختاری البرز باختری قرار گرفته است (شکل شماره 1). از دیدگاه جغرافیایی این منطقه عموماً کوهستانی و مرتفع بخصوص در بخش جنوبی است و رودخانه سفید رود با روند حرکتی جنوب باختر – شمال خاور قطر برگه را بطور کامل می پیماید و همین عامل فرسایش رودخانه ای در واقع باعث شکل گرفتن دره عمیقی از محدوده جنوب تا شمال برگه با روند عموماً عمود بر واحدهای سنگی شده است. واحدهای سنگی تشکیل دهنده این پهنه از پالئوزوئیک فوقانی – پرمین باسنگ نهشته های کربناته سازند روته آغاز گردیده و با توالی واحدهای سنگ چینه ای شمشک در ژوراسیک تحتانی، سنگ های کربناته کرتاسه زیرین تا بالایی در مزوزوئیک و همچنین توالی سنگ های آتشفشانی ائوسن در سنوزوئیک ادامه و در نهایت با رسوبات عهد حاضر خاتمه می یابد. با توجه به اینکه منطقه مورد بررسی تحت تأثیر عملکرد شدید فازهای تکتونیکی بوده، مجموعه نهشته های سنگی منطقه مدل یک تاقدیس عظیم پلانژ دار را با روند جنوب خاور – شمال باختر شکل داده است که البته وجود گسلهای امتداد لغز مانند گسل رودبار نشانه ای از عملکردهای ثانویه تکتونیک فعال در منطقه بوده و در بخش ساختاری گزارش مفصلاً به آن پرداخته شده است . ارتباط اصلی اکثر واحدهای سنگی منطقه در دورانهای مختلف بصورت ناپیوستگی و بعضاً گسله می باشد و بجز در سری سنگهای آتشفشانی ائوسن که توالی متنوع آنها پیوستگی خاص خود را نشان می دهند دیگر واحدهای سنگی از این قاعده مستثنی هستند.

کلید واژه ها: گیلان