گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ صلاح الدین کلا

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان مازندران
نویسنده هیراد ندیم
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

محدوده برگه یک بیست و پنج هزارم صلاح الدین کلا در مرز شمالی کوه های البرز مرکزی و جلگه جنوبی دریای کاسپین و بین شهر های نوشهر و رویان قرارگرفته است.گستره نقشه زمین شناسی 1:25000 صلاح الدین کلا با مختصات عرض های شمالی ˝00 َ30 ْ36 تا ً30 َ37 ْ36 و طول های جغرافیائی خاوری ً00 َ45 ْ51 تا ً30 َ52 ْ51 در گستره نقشه های 100000/1 نوشهر و 250000/1 آمل قرار گرفته و پهنه رسوبی ساختاری آن متعلق به بخش البرز مرکزی می باشد. برگه صلاح الدین کلا در بخش جنوبی برگه یکصدهزارم نوشهر جای می گیرد و واحدهای سنگی تشکیل دهنده آن از پالئوزوئیک پسین با سنگهای کربناته سازند روته آغاز گردیده و تا عهد حاضر ادامه می یابد. با توجه به اینکه منطقه مورد بحث تحت تأثیر عملکرد شدید فازهای تکتونیکی بوده، خلاء نبود بسیاری از سازندهای اصلی در دورانهای مختلف توجیه می گردد. ارتباط اصلی اکثر واحدهای سنگی منطقه در دورانهای مختلف بصورت گسله و بعضاً ناپیوسته می باشد. وجود پوشش گیاهی متراکم در نیمه جنوبی برگه، بررسی های ساختاری و زمین شناختی را با مشکل مواجه کرده است. گسل کاسپین (خزر) مهمترین عنصر ساختاری در این محدوده می باشد که مرز بین کوهستان و دشت ساحلی را کنترل میکند . پیشینه لرزه خیزی، عوارض ریخت زمین ساختی و وجود زمین لغزش های متعدد، نشان از پویایی این گسل دارد. در محدوده مورد مطالعه، صفحه گسلی یا خش لغزی درامتداد این گسل برداشت نشده است. عمده ترین عوارض زمین ریخت شناختی گسل خزر،بادزن های آبرفتی ارتفاع یافته و حفر شده، آبراهه های منحرف شده و ریخت شناسی مرز کوه و دشت می باشد. وجود عارضه های خطی شبیه به افراز گسلی در بخشهای شمالی این پهنه گسلی، می تواند نشان دهنده شاخه های جوانتر گسل خزر باشند که به سمت دریا در حال پیشروی می باشند. تاقدیس مهستان به صورت چین مرتبط با گسل (fault related fold) در فرادیواره گسل خزر توسعه یافته که یال جلویی آن در بخش هایی تا 75 درجه به سوی شمال شیب دارد. میل محوری این تاقدیس به سوی خاور می باشد. از عوارض ساختاری دیگر می توان به گسل های عادی در پیشانی کوهستان ( گسل های دیزر کلا) اشاره کرد که رخنمون آن در خارج از محدوده نقشه نیز ادامه دارد. این گسل ها، موازی با روند رشته کوه بوده و دارای شیب تند به سوی شمال می باشند. طول کلی آنها گاه به بیش از 10 کیلومتر هم می رسد. گسل های معکوس و راندگی رزن، لادره و بزی ری در بخش باختری نقشه، مجموعه ساختاری پیچیده ای را در این قسمت از محدوده مورد مطالعه، شکل داده اند.

کلید واژه ها: مازندران