گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ رویان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان مازندران
نویسنده هیراد ندیم
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

محدوده برگه یک بیست و پنج هزارم رویان در مرز شمالی کوه های البرز مرکزی و جلگه جنوبی دریای کاسپین و بین شهرهای نوشهر و نور قرارگرفته است. گستره نقشه زمین شناسی 1:25000 رویان با مختصات عرض های شمالی ˝00 َ30 ْ36 تا ً30 َ37 ْ36 و طول های جغرافیائی خاوری ً30 َ52 ْ51 تا ً00 َ00 ْ52 در گستره نقشه های 100000/1 نوشهر و 250000/1 آمل قرار گرفته و پهنه رسوبی ساختاری آن متعلق به بخش البرز مرکزی می باشد. برگه رویان در بخش جنوب خاوری برگه یکصدهزارم نوشهر جای می گیرد و واحدهای سنگی تشکیل دهنده آن از سنگ های کربناته کرتاسه آغاز گردیده و تا عهد حاضر ادامه می یابد. با توجه به اینکه منطقه مورد بحث تحت تأثیر عملکرد شدید فازهای تکتونیکی بوده، خلاء نبود بسیاری از سازندهای اصلی در دورانهای مختلف توجیه می گردد. ارتباط اصلی اکثر واحدهای سنگی منطقه در دورانهای مختلف بصورت گسله و بعضاً ناپیوسته می باشد. وجود پوشش گیاهی متراکم در نیمه جنوبی برگه، بررسی های ساختاری و زمین شناختی را با مشکل مواجه کرده است. بلوک خزر جنوبی به صورت یک بلوک صلب در شمال رشته کوه البرز قرار دارد و حرکت آن نسبت به بلوک ایران مرکزی، بر روی دگرریختی کمربندهای اطرافش بسیاز موثر است. گسل کاسپین (خزر) مهمترین عنصر ساختاری در این محدوده می باشد که مرز بین کوهستان و دشت ساحلی را کنترل میکند . پیشینه لرزه خیزی، عوارض ریخت زمین ساختی و وجود زمین لغزش های متعدد، نشان از پویایی این گسل دارد. در محدوده مورد مطالعه، صفحه گسلی یا خش لغزی درامتداد این گسل برداشت نشده است. عمده ترین عوارض زمین ریخت شناختی گسل خزر، بادزن های آبرفتی ارتفاع یافته و حفر شده، آبراهه های منحرف شده و ریخت شناسی مرز کوه و دشت می باشد

کلید واژه ها: مازندران