پیرانشهر

نوع گزارش معرفى نواحى امید بخش
گروه اکتشافات فلزی
استان سایر موارد
نویسنده آقاى مهندس درى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

معرفى و بررسى نواحى امید بخش

توضیحات

گزارش منتشر شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد