گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ زنجان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان زنجان
نویسنده علی اصغر صادقی
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

شهر زنجان مرکز استان زنجان در حاشیه خاوری و جنوب ورقه جای دارد.مهمترین رودخانه زنجان رود است که در این محدوده سنگهای دگرگونه پرکامبرین –نهشته های آواری سازندکهر –واحد ریولیتی قره داش و نهشته های آواری_کربناته پرکامبرین بالایی _پالئوزوئیک زیرین که نهشته های سازند بایندور- سازند سلطانیه-سازند باروت- سازند زایگون را دربر میگیرد. نهشته های پالئوزوئیک که سازند لالون-سازند میلا و نهشته های مزوزوئیک (سازند شمشکو سازند لار)و نهشته های ترسیر / کنگومرا فجن/سازند کرج و نهشته های الیگوسن و پلیو_پلیئستوسن و نهشته های کواترنری و توده های نفوذی مانند گرانیت دوران را دربر میگیرد.

کلید واژه ها: زنجان