آب و بخش زیست محیطى خاک

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان مرکزى
نویسنده خانم فروغى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

آب درون رسوبات ، رودخانه ها ، دریاچه ها و دریاها و خاک براى زندگى ما ضرورى است . یکى از چیزهایى که مهم است ، آلوده شدن محیط زیست مى باشد

توضیحات

آب و بخش زیست محیطى خاک وجَعََلنا مِنَ المناء کُلّ شیء حیّ "و گردانیدیم از آب هر چیز زنده را " آب درون رسوبات ، رودخانه ها ، دریاچه ها و دریاها و خاک براى زندگى ما ضرورى است . یکى از چیزهایى که مهم است ، آلوده شدن محیط زیست مى باشد . زمانى ، ضروریست براى تجدید آن ( پاک شدن ) بسیار بزرگ است . تعهدات تقسیمات مادر آلودگى محیط زیست و تغییرات آلولوژى ، تغییرات اتفاق افتاده به طور معمول در آب ، خاک متنوع و قابل دسترسى است . یا تعیین کردن تغییرات محیط زیست مى باشد . حالت آلودگى شناخت منبع آلودگى ، تشخیص دادن پیچیدگیهاى آلودگى از طرف انسان و موجودات زنده دیگر ، پیشنهاد نمودن و اقدام متقابل و نسبت دادن مؤثر مى باشد . به منظور تعیین کردن شرایط محیط زیست این تقسیمات تحقیق در مورد زمین را هدایت مى کند . این تحقیقات از لحاظ کمى و کیفى در آلودگى رودخانه ها ، دریاچه ها ، در زمینهاى مرطوب و دریاها . که نتایج این تحقیقات در مراکز تحقیقاتى است . هدف ناحیه اى ، سامل دریاچه کاسامیگورا و دریاى ستوانیلند بود و بیشتر یک سرزمین دریاى شرق و سپهریاست . زمینهاى سقوط کرده در آب از لحاظ دیگرى مهم است که پیامد محیط زیست (جایى که مردم زندگى مى کنند ) تقسیمات در واقع انتقال داده است با صلاح رسیدگى دره طولانى در واقع فرونشینى و سطح آب زیر زمینى ، جایى که احتمالاً نشان دادن در وانمود سازى زمین اساس تئورى و تثبیت مهمترین مى باشد . در دوره هاى خاص ارزیابى ، بخش مطالعه در تماس خاک و گیاه و اکوسیستم . کشاورزى شیمیایى مطالعه مى شود . ارگانیک جابجایى و چند جزیى چنین ارگانیک هایى مانند محوطه مالوزنها اشتیمونى (ازوسیله تمام کردن ) ریسموت ( که جایگزین کردن) و سایر مواد شیمیایى ها ، همچنین رفتار این آلودگى را در خاک در رسوب مطالعه مى کنیم . جستجوى اساسى زیر بنایى درباره برخورد فشار و توسعه عمق زیر زمین . مقایسه مقدار آتتیمون از روى برگهاى سرمه در مناطق مختلف شیره گرفته مى شود . براى بهبود آلودگى محیط زیست تقسیم مطالعات مؤثر میکروبهایى موانعى را بوسیله نفت پاک مى کند . از حادثه تانکر زغالى ، در همان قسمت ، جستجو شروع مى شود به انتقالى دادن براى شناسایى و کاراکترهاى مخصوص میکروبى که مى تواند خاک هاى آلوده را بوسیله ترى کلیروتیلن و دیگر مواد پاک کند . براى اینکه بتوان تاثیر آلودگى محیطى به صورت اعداد و ارقام (آمارى) نشان داد و اثر آنرا ارزیابى کرد . " تقسیم کردن " عبارتست از مدلهاى پیشروند . یا تکامل که بوسیله آن بتوان تغییرات کمى و کیفى منابع و آلاینده هاى برجاى مانده از فعالیتهاى انسانى را پیش بینى کرد .

کلید واژه ها: مرکزى