گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون چالوس-گرگان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
فایل
گروه ژئوشیمی
استان مازندران
نویسنده محمد تقی کره ای
ناشر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۹۵

خلاصه توضیحات

گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون چالوس-گرگان با استفاده از پردازش ، تلفیق و مدلسازی، اطلاعات زمین شناسی، ماهواره ای، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک هوایی ونشانه های معدنی در محیط GIS

توضیحات

گزارش بررسی های اکتشاف سیستماتیک ناحیه ای و شناسایی نواحی امیدبخش معدنی در زون چالوس-گرگان با استفاده از پردازش ، تلفیق و مدلسازی، اطلاعات زمین شناسی، ماهواره ای، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک هوایی ونشانه های معدنی در محیط GIS 

کلید واژه ها: مازندران