گزارش زمین لرزه ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

نوع گزارش مطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساخت
فایل
گروه زمین ساخت
استان تهران
نویسنده رضا علیخان زاده
گزارش زمین لرزه  ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 7خرداد ماه 1399