گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۸فروردین ماه ۱۳۹۹فاریاب - کرمان

خلاصه توضیحات

در ساعت 11:10دقیقه جمعه 8فروردین ماه ، 1399زمینلرزه ای با بزرگای 5/4در مقیاس MNدر عمق 14 کیلومتری از سطح زمین فاریاب از توابع استان کرمان را لرزاند