گزارش مقدماتی زمین لرزه دوگنبدان کهگیلویه ۴ خرداد

نوع گزارش مطالعه زمین ساخت و لرزه زمین ساخت
فایل
گروه زمین ساخت
استان کهکیلوییه
نویسنده رضا علیخان زاده

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 4خرداد ماه 13