گزارش مقدماتی ریزش سنگ سواد کوه یک فروردین۱۳۹۹

خلاصه توضیحات

گزارش مقدماتی ریزش سنگ در روستای پیت سرای سواد کوه یک فروردین ماه 1399