زمینلرزه ۱۷ آبان ۹۸ منطقه ترکمنچای-مقدماتی

خلاصه توضیحات

.