ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ مرزن آباد

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان همدان
نویسنده مهدى خداپرست
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

کنترل ومعرفى نواحى امید بخش

توضیحات

تلفیق داده هاى ژئوشیمى , ژئوفیزیکى دورسنجى وزمین شناسى –بهداشت صحرائى آنالیز نمونه ها وتفسیر داده ها –ارائه گزارش مقدماتى جهت تایپ وبررسى

کلید واژه ها: همدان