ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ ساوه

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان مرکزى
نویسنده مهدى خداپرست
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

کنترل ومعرفى نوحى امیدبخش

توضیحات

برداشت هاى صحرائى براساس داده هاى ژئوشیمى وزمین شناسى –انجام آنالیز 60% از نمونه ها –تهیه گزارش در دست اقدام است.

کلید واژه ها: مرکزى