ورقه قائمشهر

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده در دست تهیه
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

کنترل ومعرفى نواحى امید بخش معدنى ورقه 1:100.000 قائم شهر

توضیحات

گزارش نهایى در حال تهیه مى باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد