زون آران- نوبران ورقه فرمهین

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده حمید قدیم زاده
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۳

خلاصه توضیحات

عملیات کنترل پتانسیل هاى معدنى و معرفى نواحى امید بخش

توضیحات

عملیات کنترل پتانسیل هاى معدنى و معرفى نواحى امید بخش سال 13

کلید واژه ها: سایر موارد