گزارش مناطق آذرین

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده مرتضى عشق آبادى و محمد باقر درى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

پتانسیل یابى متفاوت

توضیحات

پتانسیل یابى مواد معدنى درورقه منطقه ایران مرکزى وارائه گزارش مربوطه

کلید واژه ها: سایر موارد