ورقه داورزن

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان همدان
نویسنده مرتضى عشق آبادى و شهرام رحمانى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

پتانسیل یابى مواد معدنى

توضیحات

پتانسیل یابى مواد معدنى درورقه داورزن وارائه گزارش مربوطه

کلید واژه ها: همدان