ورقه دیزج

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده مرتضى عشق آبادى و شهرام رحمانى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

پتانسیل یابى مواد معدنى

توضیحات

پتانسیل یابى مواد معدنى درورقه دیزج وارائه گزارش مربوطه

کلید واژه ها: سایر موارد