ورقه سلطان آباد

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده مرتضى عشق آبادى و سرمد روزبه کارگر
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

پتانسیل یابى مواد معدنى

توضیحات

پتانسیل یابى مواد معدنى درورقه سلطان آباد وارائه گزارش مربوطه

کلید واژه ها: سایر موارد