ورقه الگودرز

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده سرمد روزبه کارگر ومرتضى عشق آبادى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۵

خلاصه توضیحات

پتانسیل یابى مواد معدنى

توضیحات

پتانسیل یابى مواد معدنى درورقه الیگودرز ارائه گزارش مربوطه

کلید واژه ها: سایر موارد