ورقه طرق

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده مرتضى عشق آبادى و سرمد روزبه کارگر
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۲

خلاصه توضیحات

پتانسیل یابى مواد معدنى

توضیحات

پتانسیل یابى مواد معدنى درورقه طرق ارائه گزارش مربوطه

کلید واژه ها: سایر موارد