ایران مرکزى

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده سید على اصغر مختارى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

اکتشافات عناصر کمیاب فلزى وکانیهاى قیمتى

توضیحات

گزارش نهایى در سال 1382 تهیه گردیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد