محورگچسر- طالقان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده سید على اصغر مختارى و یاشا موقر خانقاه
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۲

خلاصه توضیحات

اکتشاف منگنز لایه اى شکل تیپ گراب

توضیحات

گزارش نهایى پروژه مذکور در سال 1382 تهیه گردیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد