ورقه شامکان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده حیدرى و مناف نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۶

خلاصه توضیحات

اکتشاف

توضیحات

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه شامکان 100000/1

کلید واژه ها: سایر موارد