ورقه جیان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده درخشان و مناف نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۵

خلاصه توضیحات

اکتشاف

توضیحات

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه جیان مقیاس 100000/1

کلید واژه ها: سایر موارد