ورقه حنا

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده مناف نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

اکتشاف

توضیحات

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه حنا مقیاس 100000/1

کلید واژه ها: سایر موارد