ورقه ماهنشان

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده مناف نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

اکتشاف

توضیحات

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه ماهنشان مقیاس 100000/1

کلید واژه ها: سایر موارد