ورقه حلب

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان سایر موارد
نویسنده صادقى و مناف نژاد
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

اکتشاف

توضیحات

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه حلب مقیاس  100000/1

کلید واژه ها: سایر موارد